Lệnh ssh (remote tới server linux)

 • ssh user@host – kết nối đến máy host với tài khoản user.
 • ssh -p port user@host – kết nối đến máy host qua cổng port với tài khoản user.
 • ssh-copy-id user@host – thêm khóa công cộng của tài khoản user vào máy host để thiết lập đăng nhập không cần mật khẩu (đăng nhập có khóa).

Lệnh scp (copy file giữa các server linux)

 • scp filename1 user@servername:filename2 – copy file tới server
  • Ex: scp c:/textfile1.txt root@10.1.11.112:/root/textfile2.txt
 • scp -r foldername1 user@servername:foldername2 – copy folder tới server (bao gồm tất cả các file và thư mục con)
 • scp -u filename1 user@servername:filename2 – copy file tới server (xóa file nguồn sau khi thực hiên xong)

Lệnh liên quan đến hệ thống

 • shutdown now – Tắt máy
 • shutdown -h now – Tắt máy
 • telinit 0: Tắt máy – tương tự các lệnh trên
 • init 0: Tắt máy – tương tự các lệnh trên
 • halt: Tắt máy (tương tự shutdown)
 • shutdown -h 9:30 – Hẹn giờ tắt máy (schedule) vào lúc 9h30 (tính theo khung 24h)
 • shutdown -r now – Khởi động lại máy (tương đương với lệnh reboot)
 • shutdown -c – Hủy bỏ tất cả các lệnh tắt máy trước đó (các lệnh tắt máy theo schedule)
 • reboot – Khởi động lại máy
 • sleep 15 – Cho hệ thống ngừng hoạt động trong 15s (ngủ – tương tự Windows)
 • exit – thoát khỏi cửa sổ dòng lệnh.
 • logout – tương tự exit.
 • startx – khởi động chế độ xwindows từ cửa sổ terminal.
 • mount – gắn hệ thống tập tin từ một thiết bị lưu trữ vào cây thư mục chính.
 • unmount – ngược với lệnh mount.
 • who – hiện những user đang đăng nhập
 • w – hiện những user đang đăng nhập – tương tự who
 • whoami – hiện tên tài khoản của bạn
 • id – hiển thị user id
 • logname – Hiển thị tên user đang login

Lệnh liên quan đến thời gian của hệ thống

 • uptime: hiện thời gian từ lúc bật máy
 • date: Xem lịch ngày, giờ hệ thống
 • Kiểm tra xem hệ thống có những múi giờ nào
  • Bước 1: cd /usr/share/zoneinfo/
  • Bước 2: ls
 • cp /usr/share/zoneinfo/Asia/Ho_Chi_Minh /etc/localtime: Chỉnh múi giờ sang Tp. Hồ Chí Minh (GMT+7)
 • cal: Xem lịch hệ thống
 • date –s “1 JAN 2018 15:29:00”: Đặt ngày giờ hệ thống theo string
 • date +%Y%m%d -s “20180101″: Đặt ngày hệ thống (không thay đổi giờ)
 • date +%T -s “00:29:00″: Đặt giờ hệ thống, không thay đổi ngày

Lệnh liên quan đến xem thông tin hệ thống

 • uname -a – thông tin phiên bản linux kernel
 • cat /etc/os-release – Kiểm tra phiên bản hệ điều hành Linux
 • cat /proc/cpuinfo – thông tin CPU
 • nproc – In ra số lượng vi xử lý
 • cat /proc/meminfo – thông tin bộ nhớ
 • cat /proc/swaps – kiểm tra thông tin SWAP của máy (tương tự như virtual RAM của Windows)
 • df – thông tin đĩa cứng
 • df -h – thông tin đĩa cứng (hiển thị trực quan hơn dưới dạng GB)
 • df -m – thông tin đĩa cứng (hiển thị trực quan hơn dưới dạng MB)
 • df -BM – thông tin đĩa cứng
 • du – thông tin thư mục
 • du -sh – thông tin thư mục
 • du –max-depth=1 -B M |sort -rn – thông tin thư mục, xếp theo dung lượng
 • free – thông tin bộ nhớ trống và swap
 • free -m – thông tin bộ nhớ trống và swap (hiển thị trực quan hơn dưới dạng MB)

Lệnh liên quan đến mạng

 • ping ip_host – ping đến host
 • dig domain – lấy thông tin DNS cho domain
 • wget file – tải file
 • curl url – Xem mã html của URL
 • curl –head url – xem phần header của URL
 • wget – Tải các ứng dụng từ một website về
 • telnet ip port – kiểm tra xem port đó có hoạt động không
 • netstat -tulpn | grep LISTEN – Xem các cổng đang hoạt động

Lệnh liên quan đến tìm kiếm

 • grep ‘word’ file1 file2 … – tìm kiếm ‘word’ trong file1, file2 …
 • grep -rnw ‘/path/to/somewhere/’ -e ‘word’ – tìm kiếm các file chứa ‘word’ trong thư mục
 • locate “*.png” – tìm vị trí theo tên file

Lệnh liên quan đến firewall

 • systemctl status firewalld – Kiểm tra trạng thái firewall
 • systemctl disable firewalld – Tắt firewall
 • systemctl stop firewalld – Dừng firewall
 • systemctl enable firewalld – Bật firewall
 • systemctl start firewalld – Khởi động firewall
 • Mở cổng 8080 trên linux
  • firewall-cmd –permanent –zone=public –add-port=8080/tcp
  • firewall-cmd –reload

Lệnh liên quan đến tiến trình

 • top – xem các tiến trình đang chạy
 • htop – xem các tiến trình đang chạy một cách trực quan hơn (phải cài htop)
 • ps – liệt kê các tiến trình
 • ps -aux – xem toàn bộ các tiến trình đang chạy
 • ps -ef | grep keyword – lọc các tiến trình đang chạy theo keyword (Ex: ps -ef | grep java – xem các app java đang chạy)
 • Ctrl + Z – tạm ngưng 1 tiến trình
 • kill -9 PID – dừng tiến trình PID
 • killall [process name] – dừng tiến trình

Lệnh liên quan đến file, thư mục

 • ncdu: (NCurse Disk Usage) thống kê dung lượng ổ cứng.
  • Nếu chưa có ncdu thì phải cài đặt
   • Ubuntu: apt-get install ncdu
   • CentOS: yum install ncdu
 • du -sh file_path: xem dung lượng của thư mục hoặc file.
 • ls: lấy danh sách tất cả các file và thư mục trong thư mục hiện hành.
 • pwd: xuất đường dẫn của thư mục làm việc.
 • cd: thay đổi thư mục làm việc đến một thư mục mới.
  • cd /: thay đổi đến thư mục gốc
  • cd /etc: thay đổi đến thư mục etc
 • cd -: quay lại thư mục trước đó
 • mkdir: tạo thư mục mới.
 • rmdir: xoá thư mục rỗng.
 • rm : xóa file hoặc thư mục.
 • rm -f: xóa file không cần hỏi
 • cp file1 file2: copy một hay nhiều tập tin đến thư mục mới.
 • cp -a source_folder/. dest_folder/: chỉ copy nội dung từ thư mục source_foler sang thư mục dest_folder (có dấu chấm nhé, nếu không thì sẽ copy thư mục source_folder vào thư mục dest_folder :D)
 • mv file1 file2: – di chuyển file, đổi tên file.
 • mv: đổi tên hay di chuyển tập tin, thư mục.
 • rm file: xóa tập tin.
 • wc: đếm số dòng, số kí tự… trong tập tin.
 • touch file: tạo một tập tin.
 • cat file: xem nội dung tập tin.
 • vi: khởi động trình soạn thảo văn bản vi.
 • nano: Khởi dộng trình soạn thảo văn bản nano
 • less: Xem nội dung tập tin theo dòng
 • tail: Xem nội dung tập tin (mặc định xem 10 dòng cuối, muốn xem 100 dòng cuối thì dùng lệnh sau: tail 100 tenfile)
 • more: Xem nội dung tập tin theo trang
 • head: Xem nội dung tập tin (mặc định xem 10 dòng đầu, muốn xem 100 dòng đầu thì dùng lệnh sau: head 100 tenfile)
 • ln -s file link: tạo symbolic link (‘link’ trỏ đến file)

Lệnh liên quan đến user, group

 • cat /etc/passwd – Xem danh sách user
 • cat /etc/group – Xem danh sách group
 • passwd user – Đổi mật khẩu (standard user có thể đổi pass của họ còn user root thì thay đổi được password của mọi user)
 • pwck – Kiểm tra syntax và định dạng của dữ liệu user/password (/etc/passwd)
 • useradd user – Tạo user mới, ví dụ: useradd -c “test user 1” -g group1
 • userdel user – Xóa User
 • usermod – Thay đổi thông tin user (group, name…)
 • groupadd group – Tạo một nhóm user mới
 • groupdel group – Xóa nhóm user
 • groupmod – Thay đổi thông tin group, ví dụ, groupmod -n “old group name” “new name”
 • usermod -a -G groupname username: Thêm user vào group
 • gpasswd -d user group – Xóa user khỏi group
 • id user – Kiểm tra xem user thuộc các group nào
 • su user – Cho phép đăng nhập với tên user khác (tương tự secondary logon của Windows)
 • groups– Hiển thị nhóm của user hiện tại
 • chmod [folder_name][/file_name] – Thay đổi quyền cho thư mục/file (chỉ user sở hữu file mới thực hiện được)
 • chown user [folder_name][/file_name] – Thay đổi chủ sở hữu thư mục/file
  • Ex: chown -R user:user folder
 • chgrp group [folder_name][/file_name] – Thay đổi group sở hữu thư mục/file

Lệnh liên quan đến nén file

 • tar -cvf /tenfilenen.tar /thu-muc-can-nen – nén thư mực vào .tar
 • tar -xvf file-nen.tar – giải nén file .tar
 • gzip file – nén file thành file.gz
 • gzip -d file.gz – giải nén file.gz

Một số phím tắt, thủ thuật khi gõ lệnh linux

 • or – nhắc lệnh vừa gõ
 • Ctrl + C – dừng hoàn toàn lệnh đang chạy
 • clear or Ctrl + l – Xóa màn hình
 • Ctrl + U – Xóa lệnh hiện tại đang gõ
 • Ctrl + A – Về lại đầu dòng lệnh
 • Tab – nhắc lệnh hoặc file
 • history – xem lịch sử các lệnh đã gõ
 • history | grep keyword – lọc lịch sử các lệnh đã theo keyword
 • Ctrl + r – tìm kiếm lại lệnh đã gõ
 • Ctrl + z – tạm ngưng một tiến trình
 • Ctrl + d – thoát khỏi phiên làm việc hiện tại – giống với exit
 • Ctrl + ] —> q – thoát khỏi lệnh telnet khi Ctrl + C không hoạt động